Janssen Antieke Schouwen B.V. - Tilburg

Algemene voorwaarden

01 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Janssen Antieke Schouwen B.V, Locatellistraat 45,
5049 JT Tilburg

Download

I ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de installateur opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Definitie
2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen.

II AANBOD
3. Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.
4. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.)zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van de installateur. Zij mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

III TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
5. Indien het aanbod van de installateur wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de installateur:
– hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt
– hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.

IV UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Verplichtingen van de installateur
6. De installateur is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij ten minste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) af met een verzekerde som van minimaal € 1.135.000,– per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
7. De installateur overlegt op verzoek van de opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.

Verplichtingen van de opdrachtgever
8. De opdrachtgever is jegens de installateur verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de installateur en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
9. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
10. De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk (en de beproeving ervan) benodigde elektra, gas en water. De kosten van benodigde elektra, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
12. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
13. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

Verrekening van meer- en minderwerk
14. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
b. in geval van afwijkingen van bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
Elk van de totalen respectievelijk het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestekswijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15% respectievelijk 10% van de aanneemsom.

Oplevering
15. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal de installateur in overleg treden met de opdrachtgever.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– hetzij wanneer de installateur aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
– hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de installateur schriftelijk/mondeling aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is, en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
– hetzij wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, met dien verstande dat door de ingebruikneming van het gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
16. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
17. Oplevering ontslaat de installateur van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
18. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de installateur naar de opdrachtgever.

V BETALING
Zekerheid
19. Na het sluiten van de overeenkomst is de installateur gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.

Prijzen
20. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Betaling
21. Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk, zonder recht op korting of verrekening.
22. Bij de prijsvormingsmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden binnen veertien dagen na verzending van de rekening. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst.
23. Bij de prijsvormingsmethode aanneming geschiedt betaling als volgt:
– 30% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst
– 70% bij oplevering van het werk, door middel van éénmalige automatische incasso
– betaling 100% of restant bij (uit)levering à contant
24. Betaling van het meerwerk geschiedt overeenkomstig artikel 22.

Verzuim opdrachtgever
25. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is de installateur bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
26. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de installateur bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de installateur ervoor kiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
27. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan de installateur over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%.
28. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en de rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.
29. De installateur blijft eigenaar van alle zaken (zoals materiaal en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

VI GARANTIE
30. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de installateur zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering aanwezig waren doch eerst binnen 6 maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen, hierbij in acht genomen dat de fabrieksgarantie eerst geldend is.
31. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van vroegtijdige ingebruikname van het werk, onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de installateur of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge van artikel 12 en 13.
32. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 30 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever de installateur alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
33. Indien naar het oordeel van de installateur de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.

VII AANSPRAKELIJKHEID INSTALLATEUR
Vóór de oplevering
34. De installateur herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij die schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt.
Na de oplevering
35. Na de oplevering is de installateur niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakomen van de garantieverplichting.

VIII SLOTBEPALING
36. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
37. Elk geschil tussen installateur en opdrachtgever zal door een door de installateur aangewezen rechter binnen het arrondissement Breda worden beslecht.